O PROJEKTE

OLYMPIJSKÝ  ODZNAK  VŠESTRANNOSTI   (OLOV)

 

1.  ÚVOD

Šport je významnou zložkou v každej spoločnosti a mal by mať vytvorené adekvátne podmienky, aby spoločnosť mohla realizovať jeho funkcie a ciele. Má predovšetkým zdravotný význam a je hlavnou zložkou v prevencií  proti narastajúcim ochoreniam, a preto by mal tvoriť významnú časť  každodenného života spoločnosti a vlastne každého z nás. Olympijský odznak všestrannosti je jednou z možnosti ako vzbudiť u širokej verejnosti záujem o šport a jeho dôležitý význam pre každého. Hlavným významom olympijského odznaku všestrannosti je predovšetkým jeho sociálno-zdravotné poslanie pre širokú verejnosť a opäť  pozitívne vnímať šport a všetky aktivity s ním spojené. Medzi tieto aktivity patria predovšetkým aj olympijské aktivity, ktoré zahŕňajú hlavne umelecké, kultúrno-vzdelávacie oblasti.

 

2.  CIELE OLOV

Podnietiť  deti, mládež a dospelých všetkých vekových skupín k tomu, aby pochopili význam   športu pre život ako dôležitého fenoménu v prevencií proti obezite a srdcovo - cievnym ochoreniam. Podstatou tohto takpovediac celoročného snaženia je obnovenie záujmu o šport, aktivácia všetkých vekových skupín, objavovanie nových nielen športových talentov a účelné využívanie voľného času. Zameranie predovšetkým na deti, mládež a dospelých, ktorí nie sú v systéme vrcholového a výkonnostného športu. Obnova športových aktivít v rôznych vekových kategóriách ( predškolský vek, školský vek, produktívny a post produktívny vek ), ako aj obnova olympijských aktivít z oblasti literatúry, výtvarného umenia, fotografických súťaží, vedomostných súťaži o olympizme, environmentálnych aktivít a aktivít z oblasti fair - play.

 

Hlavné ciele OLOV:

 

-     šport ako faktor kvalitného života.

-     spájanie športu s výchovou, vzdelaním, kultúrou a fair - play.

-     aktivácia všetkých vekových kategórií, rodiny ako celku.

-     obnovenie záujmu o šport.

-     zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.

-     objavovanie nových talentov.

 

3.  CHARAKTERISTIKA  A SPÔSOB  REALIZÁCIE  OLYMPIJSKÉHO ODZNAKU  VŠESTRANNOSTI - OLOV

Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) je kombinácia všetkých olympijských aktivít, ktoré zahŕňajú celoslovenské umelecké výtvarné, literárne, fotografické  súťaže, regionálne a celoslovenské vedomostné súťaže o olympizme, environmentálne aktivity, aktivity z oblasti fair - play a športové aktivity, ktoré sú zložené z jednotlivých športových disciplín z rôznych športov =   kultúrno-výchovno-vzdelávacie, umelecké aktivity + športové aktivity. Ich výberom, spájaním a realizáciou sa získavajú bodové hodnoty, na základe ktorých sa prideľujú jednotlivé stupne odznakov ( zlatý, strieborný, bronzový )podľa splnených kritérií.  Je to celoročný projekt, ktorý je rozdelený na dve časti. Prvá časť zahŕňa realizáciu všetkých olympijských aktivít počas roka a druhá časť je zameraná na vyhodnotenie a oceňovanie.

ŠPORTOVÁ OBLASŤ:

Základnou úlohou, kritériom športovej oblasti je výber, realizácia a splnenie požadovaných kritérií pre dané vekové kategórie v jednotlivých športových disciplínach. Každá športová disciplína pre jednotlivé vekové kategórie má stanovené kritérium ( pre povinné športové disciplíny – splniť stanovený limit, v prvom ročníku realizácie dosiahnuť maximálny výkon ) a ( alternatívne športové disciplíny - vlastný výber a absolvovanie požadovaného počtu športových disciplín ), ktoré je potrené splniť na pridelenie konštantnej bodovej úrovne ( 10 bodov ).

- Športová oblasť obsahuje ešte jednu sekciu, ktorá sa nazýva olympijský odznak športovej všestrannosti OLOŠV. Skladá sa iba zo športových disciplín, ktoré sa vyhodnocujú tabuľkovo na základe dosiahnutých výkonov, kde každá veková kategória ( ZŠ, SŠ, VŠ, Dospelí ) obsahuje určitý počet základných, povinných športových disciplín, ktoré sa môžu obmieňať  po určitých obdobiach.

 

       KULTURNO-VZDELÁVACIA, UMELECKÁ OBLASŤ:

       Základnou úlohou, kritériom kultúrno-vzdelávacej, umeleckej oblasti je zapojenie sa do jednotlivých aktivít, absolvovanie vybraných aktivit podľa stupňa dosahovania odznakov:

Literárna, výtvarná, fotografická  súťaž: Kultúrna komisia Slovenskej olympijskej akadémie SOA vyhlasuje každoročne tému, vekové kategórie, obsahovú náplň súťaže, stanovuje odbornú komisiu na posúdenie, vyhodnotenie zaslaných príspevkov. Jednotlivé literárne práce za školy budú zasielané na príslušné olympijské kluby zodpovedným osobám, ktoré budú zhromažďovať  a prideľovať  body a následne odznaky rôznych stupňov po splnení všetkých kritérií.

Vedomostné súťaže o olympizme: Obsah vedomostnej súťaže o olympizme určuje Slovenská olympijská akadémia SOA a jej komisia olympijskej výchovy, ktorá vypisuje súťažné témy, v ktorých sa bude v danom roku súťažiť. Súťažia trojčlenné družstvá škôl v troch kategóriách: žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ. Zástupcovia olympijských klubov realizujú regionálne kolá a zhromažďujú informácie potrebné k vyhodnoteniu.

Environmentálne aktivity: Medzi environmentálne aktivity patria: sadenie stromčekov a inej zelene v okolí školy, čistenie športových areálov, triedenie odpadu. Škola si zorganizuje aktivitu a následným fotografickým zdokumentovaním zašle materiály na príslušný olympijský klub, ktorý opäť zhromaždí a vyhodnotí podľa príslušných kritérií.

Publikačná činnosť:  Úlohou je publikácia v regionálnych časopisoch, novinách, školských portáloch. Vysielanie v regionálnych televíziách, rádiách, rozhlasoch. Zdokumentovanú publikáciu ( webové linky, výstrižky ) sa zasielajú zástupcom olympijských klubov, ktorí zhromaždia a vyhodnotia jednotlivé kritéria.

Besedy s olympionikmi: Organizovanie besied s olympionikmi v trvani 30 - 45 minút.

 

Na získanie jednotlivých stupňov odznakov ( zlatý, strieborný, bronzový ) a taktiež certifikátu je potrebné zapojiť sa do oboch oblastí ( športovej aj kultúrno-vzdelávacej, umeleckej ), podľa stanovených kritérií. Zapojenie sa do oblasti olympijský odznak športovej všestrannosti, sa získajú diplomy.

 

4. ORGANIZAČNÉ  ZABEZPEČENIE  A  TERMÍN REALIZÁCIE OLOV

Organizátorom projektu je Slovenský olympijský výbor SOV, spoluorganizátorom Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVV a Š SR), Združenie olympijských klubov Slovenskej republiky ZOK SR, materské, základné, stredné, špeciálne školy, vysoké školy, centrá voľného času (CVČ). Olympijské kluby OK, budú hlavným koordinátorom pri realizácií všetkých aktivít spojených s olympijským odznakom všestrannosti. Oni budú vyhlasovať termíny realizovania jednotlivých stupňov odznakov pre jednotlivé vekové kategórie. Počas roka bude vyhlásených 4 - 6 termínov realizovania OLOV, ktoré si stanovia olympijské kluby. Olympijské kluby si počas roka rozdelia jednotlivé termíny tak, aby sa pokryli jednotlivé vekové kategórie. Olympijský odznak športovej všestrannosti bude mať  svoje okresné, krajské súťaže a zakončené bude celoslovenským finále, ktoré bude raz za dva roky prípadne raz za štyri roky, tak ako to určí Slovenský olympijský výbor. Iba olympijské kluby a jeho zodpovedné osoby za OLOV a OLOŠV, budú výhradne poverené za prideľovanie jednotlivých stupňov odznakov. Rok 2012 je rokom plnenia BRONZOVÉHO OLYMPIJSKÉHO ODZNAKU VŠESTRANNOSTI pre všetky vekové kategórie. Ďalší rok 2013, môžu plniť bronzový odznak tí, ktorí sa v roku 2012 nezapojili do plnenia OLOV a strieborný odznak len tí, ktorí sú držiteľmi už bronzových odznakov. V roku 2014 je možné dosiahnuť prvé zlaté olympijské odznaky všestrannosti v jednotlivých kategóriách.

 

 

POWER-POINT PRESENTATION OF PREPARED PROJECT OLOV


OLOV SOV.ppt (1,2 MB) - Stiahnuť prezentáciu