OLOV

03.10.2012 15:25

Na Valnom zhromaždení Združenia olympijských klub Slovenskej republiky VZ ZOK SR 27.10. - 28.10. 2012 v Liptovskom Mikuláši v hotely Jánošík, bude jeden z bodov rokovania aj OLOV - Olympijský odznak všestrannosti ( 28.10.2012 ), kde sa bude hodnotiť rok 2012 a plnenie bronzových odznakov podľa splnených kritérií. Budú taktiež rozdané menovacie dekréty odborným garantom za jednotlivé olympijské kluby, ktorí budu zodpovední za dodržiavanie metodických pokynov, dohodnutých postupov a za prideľovanie jednotlivých stupňov odznakov, podľa splnených kritérií.

BRONZOVÝ  ODZNAK